Skip til hoved indholdet
    Hjem Tilmelding og praktisk information Tilmelding, Udmeldelse, Regler

Tilmelding, Udmeldelse, Regler

Alle i aldersgruppen 1 til 25 år, som bor i Gladsaxe Kommune eller går i skole/på uddannelse i Gladsaxe kommune kan blive optaget i Gladsaxe Musik- og Billedskole

Børn og unge, der ikke bor i Gladsaxe Kommune, men går i skole eller på uddannelse i kommunen kan blive optaget.

Nedenfor kan du læse mere om tilmelding, betaling og aflysning i forbindelse med undervisning på Gladsaxe Musik- og Billedskole.

Tilmeldingen til sæsonen 2024/2025 er åben.

Gentilmelding

Vil du fortsætte en tilmelding fra én sæson til den næste, skal du gentilmelde dig via Speedadmin. Alle elever får en e-mail om gentilmeldelse, i forbindelse med at tilmeldingen for en ny sæson åbner. E-mailen indeholder også oplysninger om, hvordan du logger ind.
Gentilmeldingen til 2024-2025 havde frist fredag 3. maj. Vi holder den åben lidt endnu, men er begyndt at tildele pladser og sætte hold.

Speedadmin

Du finder mange praktiske oplysninger om dit barns undervisning på barnets egen side i Speedadmin. Du kan blandt andet finde skema, kontaktoplysninger til lærer, en oversigt over opkrævninger og en log over beskeder, I har modtaget på mail og sms.

Du får en bekræftelse på e-mail, når vi har registreret tilmeldingen.

En tilmelding gælder for det igangværende skoleår, som enten er fra skolestart til sidst i juni måned eller fra optagelsesdatoen til skoleårets slutdato sidst i juni måned.

Mellem to skoleår skal alle elever gentilmelde sig det kommende skoleår. Dette gælder også elever, der står på venteliste. Vi sender mail ud, når det er tid for gentilmelding.

En tilmelding giver ikke automatisk adgang til undervisning. Nye elever optages i takt med, at der bliver ledige pladser på de enkelte fag, sammenspilshold og orkestre.

Elever, der allerede går til undervisning i Musik- og Billedskolen, er med en gentilmelding sikret plads til samme undervisningstilbud det kommende skoleår.

Ønsker en elev at ændre sin undervisningstid, at skifte instrument, at skifte lærer eller at skifte hold, vil vi opfylde ønsket, når der bliver en ledig tid hos læreren eller plads på holdene.

Musikelever, der har fulgt Musik og bevægelse eller går til Musik værksted, prioriteres højest, når vi tildeler ledige pladser til undervisning på instrument det efterfølgende skoleår.

I Gladsaxe Musik- og Billedskole er der tre måneders opsigelse på alle undervisningstilbud. De tre måneder tæller fra den 1. i måneden, efter kontoret har modtaget en udmeldelse.

Ved udmeldelse i løbet af et skoleår skal du kontakte Musik- og Billedskolens kontor. Vi skal have en skriftlig udmeldelse fra dig. Du skal skrive på musikskolen@gladsaxe.dk, så sender vi dig en e-mail, du skal besvare.

Overvejer du eller dit barn at stoppe undervisningen, vil vi altid anbefale dig at tage en snak med din eller dit barns lærer. Mange ting kan løses og bedres, når læreren ved, hvorfor du eller dit barn ikke længere er glad for at gå til undervisningen.

Ved skiftet over sommerferien fra nuværende skoleår til nye skoleår bliver eleven automatisk udmeldt, hvis ikke der foretages en gentilmelding til det nye skoleår.

Gladsaxe kommune sender girokort ud i starten af oktober, december, januar, marts og maj. Hver opkrævning dækker to måneders undervisning. Du skal betale senest den 15. i måneden.

Bliver det nødvendigt at rykke for betaling, opkræver Gladsaxe kommune et administrationsgebyr på 100 kroner for beløb lavere end 500 kroner og et administrationsgebyr på 250 kroner for beløb højere end 500 kroner.

Opkrævninger og betaling foretages via Gladsaxe Kommunes opkrævningskontor. Opkrævningerne bliver sendt til betalerens e-Boks og kan tilmeldes Betalingsservice.

Priser

Når en lærer er fraværende, forsøger vi at finde en vikar til at tage undervisningen.

Hvis undervisningen aflyses mere end tre gange på et skoleår, betaler vi tilbage fra og med tredje gang det samme fag bliver aflyst.

Tilbagebetalinger opgøres løbende. Pengene betales tilbage i den førstkommende rate.
Hvis den tredje aflysning forekommer i maj eller juni, bliver pengene betalt tilbage, når skoleåret er afsluttet.

Med en orlov, har elever mulighed for at holde en pause. Efter orloven kan eleven vende tilbage til sin undervisning. 

Eleven afgiver sin plads under orloven – til gengæld skal der ikke betales under orloven.

Orlov skal meldes i god tid til kontoret. Kontoret skal have besked minimum to måneder, inden orloven starter. Så har kontoret mulighed for at finde en anden elev til at tage pladsen.

Når en orlov nærmer sig sin afslutning, skal eleven give besked til kontoret og fortælle, at eleven ønsker at starte igen, når en plads åbner sig.

Så snart ens lærer har ledig tid til at optage en elev, kommer eleven tilbage til sin undervisning. Ved kor og sammenspil kommer elever som regel i gang igen med det samme.

Gladsaxe Musik- og Billedskole lægger stor vægt på at rumme en meget bred skare af elever. Derfor er elever med særlige behov selvfølgelig også velkomne i Musik- og Billedskolen.

Vores generelle erfaring er, at det er en stor fordel, hvis forældrene gør opmærksom på elevens særlige behov på forhånd. På den måde kan læreren bedre forberede sig på de situationer, der kan opstå i forbindelse med undervisningen. Det vil samtidig også give os mulighed for at inddrage forældrene tidligt, hvis der er behov for det. Ligeledes er det en fordel – hvis ens barn går på et hold i SFO-tiden på sin skole – at man som forælder tager initiativ til en dialog mellem forældre, GMB’s underviser samt pædagoger fra SFO’en så tidligt som muligt for at kunne afdække barnets behov bedst muligt.

Vi gør opmærksom på, at Musik- og Billedskolens lærere alle har uddannelse og erfaring som musikere, musikpædagoger og kunstnere. De er derimod ikke specialuddannede i den pædagogiske tilgang til børn med særlige behov. På de større hold skal lærerne skabe en helhed for alle de tilmeldte børn. Lærerne kan derfor ikke planlægge undervisningen specifikt til børn med særlige behov.

Hvis læreren på forhånd kender til et barns særlige behov, kan eventuelle problemer med at passe ind på holdet ofte håndteres i samarbejde med forældrene. Viser det sig, at holdet ikke er det rigtige valg for netop denne elev, kan lærer, forældre og ledelse i fællesskab forsøge at finde et mere egnet tilbud.

Du er altid velkommen til at kontakte Musik- og Billedskolen til en snak om, hvilke tilbud, der kan være egnede i forhold til et barns særlige behov. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at finde det rigtige tilbud, så vi kan møde barnet der, hvor musikken og kunsten giver mening og genklang. 

Har du eller dit barn har behov for en friplads, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil gerne give så mange som muligheden for at opleve glæden ved musik og kunst.

Gladsaxe Musik- og Billedskole råder over nogle få fripladser, som bliver tildelt forældre, hvor økonomien er meget stram, og der ikke er mulighed for at lade sit barn gå til musik eller billedkunst.

Fristen for at ansøge om en friplads til det kommende skoleår er sidst i maj. For børn i 0. klasse kan der søges om friplads i august og september. Vi modtager dog løbende ansøgninger.

Du ansøger om friplads ved at sende en e-mail til: musikskolen@gladsaxe.dk. Herefter vil du modtage en e-mail, der beskriver, hvilke oplysninger vi har brug for. Vi beder også om dit samtykke til at se din husstandsindtægt. Husstandsindtægtens størrelse er udgangspunktet for, om vi kan tildele en friplads.

Du er velkommen til at henvende dig til Musik- og Billedskolens kontor, telefon 21 48 46 54

I skoleåret 2023/2024 ligger husstandsindtægten på ca. 270.000 kroner om året, eller lavere, for at få en friplads.

Et begrænset antal fripladser er forbeholdt vores musikalske grundskole, og disse pladser fordeles derfor først, når tilmeldingsfristen for 0. klasse er overskredet sidst i august.

Fripladserne fordeles efter en samlet vurdering af alle ansøgninger, hvorefter vi tildeler fripladserne til de familier, der har det største behov.

Fripladser gives til en plads på

  • Billedskolen
  • Musik og bevægelse for børn i 0. og 1. klasse
  • Musikværksted for børn i 2. klasse
  • Sang, maksimum 25 minutter per lektion
  • Instrumentalundervisning, maksimum 25 minutter per lektion, og et sammenspilstilbud.

Elever der ved deres adfærd bevirker, at undervisningen forringes for de øvrige elever, vil kunne udelukkes fra deltagelse.

Afgørelser om udelukkelse træffes altid af skolens ledelse.

Alkohol

Elever under 16 år må ikke indtage alkohol i forbindelse med koncerter, udstillinger, fester, rejser eller lejrskoler.

Elever mellem 16 og 18 år, må som udgangspunkt heller ikke indtage alkohol i forbindelse med aktiviterer i Gladsaxe Musik- og Billedskole. Der kan dog indgås særlige aftaler for denne gruppe med Musik- og Billedskolens ledelse.

Enhver elev, der er påvirket af alkohol ved Musik- og Billedskolens undervisning eller arrangementer, og som er til gene for aktiviteten, kan blive sendt hjem af læreren eller ledelsen.

Hjemsendelse fra rejser og lejrskoler sker for elevens egen regning.

Rusmidler

Indtagelse af rusmidler tolereres ikke i Gladsaxe Musik- og Billedskole.

Gladsaxe Musik- og Billedskole

Høje Gladsaxe Torv 4
2860 Søborg

Telefon: 21 48 46 54
musikskolen@gladsaxe.dk